fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring

CrossFit U1 & U1 Obstacles, gevestigd aan Havenweg 4 & 6 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbeschermingswet (AVG). De standaardisering van Europese verordening, die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie, wordt hiermee gewaarborgd.

Contactgegevens:
Havenweg 4 & 6
3555 HA Utrecht
06-57129352
www.crossfitu1.nl

Paul Posthouwer en Lynda Jayne Posthouwer zijn de Functionaris Gegevensbescherming van CrossFit U1. Hij is te bereiken via info@crossfitu1.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CrossFit U1 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor ons administratieteam en overige medewerkers. De gegevens kunnen echter door slechts enkele personen bewerkt worden indien nodig. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app of ledenportaal

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CrossFit U1 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Algemene gezondheid; met name informatie over eventuele blessures en indien van toepassing over lichaamssamenstelling en voedingspatronen.

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar indien personen jonger dan 16 lid worden. Bij registratie en lid worden van personen van 16 of jonger zal toestemming gevraagd worden aan de ouderlijk verzorgers, middels een toestemmingsverklaring, om persoonsgegevens van de persoon te verzamelen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@crossfitu1.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CrossFit U1 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– CrossFit U1 analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– CrossFit U1 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Een abonnement op een nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld link. Via het ledenportaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief.

Daarnaast informeren we je over aanbiedingen en nieuwe producten en/of diensten. Dit doen wij:

– per e-mail

– via social media (i.e. Facebook, gesloten leden Facebookpagina, Instagram).

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame door je af te melden op de gesloten leden Facebookpagina of ons te ontvolgen op Instagram.

Geautomatiseerde besluitvorming

CrossFit U1 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CrossFit U1 & U1 Obstacles) tussen zit. CrossFit U1 & U1 Obstacles gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Sportbit manager. Op basis van dit programma worden echter geen automatische verwerkingen gedaan die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CrossFit U1 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer het lidmaatschap of de rittenkaart wordt beƫindigd, blijven jouw persoonsgegevens in ons systeem staan. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat je aankoop of bestelling is afgerond (dat is de wettelijke bewaarplicht). Indien je jouw persoonsgegevens wil laten verwijderen, dan kan dit door een verzoek in te dienen via: info@crossfitu1.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CrossFit U1 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, in dit geval Sportbit manager, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CrossFit U1 & U1 Obstacles blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CrossFit U1 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@crossfitu1.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. CrossFit U1 & U1 Obstacles zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. CrossFit U1 & U1 Obstacles wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CrossFit U1 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@crossfitu1.nl. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maken alle applicaties gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens versleuteld worden verstuurd waardoor deze niet kunnen worden onderschept.

Rechten

Je hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen (een bepaald) gebruik