fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CrossFit U1

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. CrossFit U1: gevestigd te Utrecht (3555 HA) aan de Havenweg 4 & 6, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71816771.
 1. Deelnemer: een persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) training(en) van CrossFit U1.
 1. Lid: een persoon op wiens naam c.q. abonnement op de trainingen van CrossFit U1 is geadministreerd.
 2. Bezoeker: een persoon welke gebruik maakt van de faciliteiten die CrossFit U1 aanbiedt.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen CrossFit U1 en een deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de training(en) van CrossFit U1.
 4. Sportcentrum: de fysieke locatie van CrossFit U1 waar de trainingen plaatsvinden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leden en bezoekers van CrossFit U1. Zij worden geacht de voorwaarden voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met CrossFit U1.

Artikel 2 – Aanmelding

 1. Aanmelding als deelnemer en/of lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van CrossFit U1. Het lidmaatschap vangt aan op de datum dat is ingevoerd als zijnde startdatum van het lidmaatschap.
 2. Als het maximumaantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant-deelnemer krijgt bericht van CrossFit U1 zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen
 3. Jongeren tussen 16-18 jaar, krijgen uitsluiten toegang tot CrossFit U1 onder begeleiding en verantwoordelijk van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder. Jongeren onder de 16 jaar krijgen geen toegang.

Artikel 3 – Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij CrossFit U1 gaat in op de aangegeven startdatum ingevuld op het moment van registratie.
 2. Onder het lidmaatschap wordt verstaan: een lidmaatschap voor onbepaalde tijd waarbij kan worden deelgenomen aan de trainingen behorende bij dit betreffende lidmaatschap.
 3. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het lidmaatschapsaccount. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt maandelijks volgens de overeenkomst die is gesloten tussen CrossFit U1 en het lid. Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap.
 5. Indien het lidmaatschapsgeld niet voor de 1e maand is voldaan, kan deelname aan de lessen worden ontzegd. Zodra de totale achterstand is betaald, kan er weer worden deelgenomen aan de lessen.
 6. CrossFit U1 behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor de prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

Artikel 4 – Duur contract en automatische verlening

 1. De contracten worden afgesloten voor onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd met een periode van 1 maand tegen de dan geldende verlengingstarieven.
 2. Een tussentijdse beëindiging van het contract door het lid of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

Artikel 5 – Beëindiging van lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap kan via het online account van het lid worden beëindigd.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 4. CrossFit U1 behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt, in één van de onderstaande gevallen:
  1. Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden of huisregels van CrossFit U1 ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van CrossFit U1 misdraagt.
  2. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.
 1. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk indien het lid zich niet aan de algemene voorwaarden met betrekking tot het beëindigen van het lidmaatschap heeft gehouden.

Artikel 6 – Tussentijdse verandering van het lidmaatschap

 1. Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm. Deze kan per direct worden afgesloten indien het een ‘upgrade’ betreft, waarbij het resterende lidmaatschapsgeld wordt verrekend bij de volgende automatische incasso. Indien er sprake is van een ‘downgrade’ geldt 1 kalendermaand opzegtermijn, waarna het lidmaatschap continueert met de gekozen abonnementsvorm.
 2. Het nieuwe lidmaatschap zal geldig zijn tot het einde van de bestaande contractperiode.
 3. Gedurende de lidmaatschapsperiode mag een lid het abonnement, enkel op grond van medische redenen en in de aanwezigheid van een doktersverklaring, eenmaal per kalenderjaar het abonnement pauzeren voor de maximale duur van drie maanden. Het abonnement wordt automatisch, na afloop van deze drie maanden, gecontinueerd. Tenzij het lid het abonnement voortijdig opzegt met in achtneming van het opzegtermijn.

Artikel 7 – Trainings- en openingstijden

 1. CrossFit U1 behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties en officiële feestdagen of andere motiverende redenen.
 2. CrossFit U1 zal indien bovenstaand het geval is, trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of activiteiten, die aangeboden worden door CrossFit U1, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 4. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is CrossFit U1 gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 8 – Gedrag van leden/bezoekers

 1. Leden en bezoekers zullen geen misbruik maken van materialen of faciliteiten welke CrossFit U1 biedt. Eventuele beschadigingen of verlies aan eigendommen (bijvoorbeeld locker sleutels), opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden.
  1. Indien locker sleutels of sleutels van de hangsloten voor het gebruik van de kluisjes verloren, beschadigt of kapot zijn door toedoen van desbetreffend lid, dan dienen de kosten voor vervanging of reparatie door het lid vergoed te worden. De prijs hiervoor ligt tussen de €3 en €5.
 2. Incorrects, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap/bezoek. Leden/bezoekers wordt niet toegestaan deel te nemen aan de trainingen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen.

 Artikel 9 – Risico en aansprakelijkheid

 1. CrossFit U1, en het personeel van CrossFit U1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemer(s).
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning of het volgen van een programma bij CrossFit U1, is geheel voor eigen risico van de deelnemer(s).
 3. CrossFit U1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer(s) noch daaruit voortvloeiende schade.
 4. De deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van CrossFit en het gebruik maken van een obstacles parcours risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade en/of kosten die ten gevolge beoefening van deze sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer CrossFit U1 vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 6. De instructeur doceert een systeem waarbij het aanraken van de leden onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de leden. Contact, wordt alleen gemaakt ter correctie/aanleren van techniek.

Artikel 10 – Huisregels en klachten

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van CrossFit U1 c.q. het Sportcentrum en hiernaar te handelen
 2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de eigenaar van CrossFit U1.

Artikel 11 – Annuleringsvoorwaarden

Met betrekking tot CrossFit U1 worden annuleringsvoorwaarden gehanteerd ten aanzien van groepsboekingen, deze zijn als volgt:

 1. Een groepsboeking kan enkel en alleen schriftelijk worden geannuleerd of verplaatst naar een andere datum.
 2. Bij annulering van de groepsboeking binnen 48 uur voor de aanvangsdatum vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
 3. Bij annulering van de groepsboeking tussen 1 week voor aanvang en 48 uur voor aanvang vindt, afhankelijk van de precieze dag van annulering, restitutie plaats ter hoogte van een percentage van de reeds gedane betalingen.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

 1. CrossFit U1 verwerkt persoonsgegevens van deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. CrossFit U1 kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij CrossFit U1 door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit U1 zijn opgenomen. CrossFit U1 en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 13 – Overige zaken

 1. De leden van CrossFit U1 geven toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden.
 2. De leden van CrossFit U1 geven toestemming om het ingevoerde e-mailadres te delen met een derde partij (i.e. Sportbit Manager) in verband met administratieve doeleinden en het mogelijk maken van inloggen in het inschrijfsysteem.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit U1 aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit U1 gevestigd is.